Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54
Chức năng nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng nhằm đáp ứng đầy đủ các nguồn lực theo yêu cầu phát triển và đổi mới của Trường, phù hợp với Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo trình độ đại học của Trường (Không bao gồm các chương trình đào tạo quốc tế).
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa; kế hoạch, lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch làm tốt nghiệp hàng năm trình độ đại học. Làm đầu mối tổ chức và thống nhất kế hoạch đào tạo hàng năm của tất cả các hệ, các trình độ đào tạo theo quy định hiện hành;
- Làm đầu mối tổ chức quá trình đăng ký học cho sinh viên chính quy trình độ đại học; tổ chức các lớp học phần, tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy các học phần và quản lý các lớp học phần trình độ đại học theo quy định của Trường;
- Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi kết thúc học phần;
- Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên theo từng học kỳ,năm học, triển khai thực hiện các công việc xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên trình độ đại học trình Hội đồng cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp Trường theo quy định hiện hành;
- Làm đầu mối xây dựng, triển khai, theo dõi và quản lý kế hoạch giảng dạy Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên đào tạo trình độ đại học;
- Phối kết hợp với phòng Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, đề xuất mức học phí theo từng chương trình/hệ đào tạo trình độ đại học; quản lý và xác nhận số lượng tín chỉ đăng ký học tập từng học kỳ của sinh viên trình độ đại học; ký hợp đồng, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng với các đơn vị liên kết tổ chức hoạt động đào tạo trình độ đại học;
- Thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp các trình độ/hệ đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng; quản lý hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp theo quy định hiện hành;
- Thống kế và xác nhận giờ giảng trình độ đại học của giảng viên theo từng học kỳ và năm học; phối hợp với phòng kế hoạch tài chính thực hiện việc thanh toán vượt giờ giảng cho giảng viên;
- Làm đầu mối thực hiện việc in, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;
- Làm đầu mối thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Thương mại cấp theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động;
- Phối hợp với phòng Pháp chế và Thanh tra thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ người học nộp tại Trường Đại học Thương mại;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
       Chức năng, nhiệm vụ của phòng và được cụ thể hóa đối với từng cán bộ viên chức trong phòng, định kỳ được rà soát, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đổi mới đáp ứng chuẩn theo mục tiêu ba khâu đột phá và các quy định của Trường; đồng thời được cụ thể hoá thành kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, được phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ viên chức. Thực tế hoạt động của phòng từng năm học đều được tổ chức tổng kết, đánh giá, xem xét việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, phân tích rõ những điểm mạnh, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của hạn chế tồn tại. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, kế hoạch cho học kì, năm học mới trên cơ sở kế hoạch và định hướng phát triển của Trường và dựa vào khả năng, nguồn lực thực tế của phòng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây